Framtidens Professionella Liv RekryteringFramtidens Professionella Liv Rekrytering

Nyheter

2019-12-20

Trendspaning - Tio jobbtrender 2020

Trendspaning, baserat på våra undersökningar som årligen görs ur ledar-och medarbetarperspektiv samt exempel från kunder som ligger längst fram i utvecklingen.

Trendspaning 2020Trendspaning 2020

Värderingar

Värderingar är inget lull-lull

  • 83 procent av nordiska ledare anser att det finns en korrelation mellan i vilken utsträckning man efterlever värderingarna och i vilken grad man uppfyller målen. Härligt! Trots det är bara 65 procent som prioriterar arbetet med värderingar, men vi tror att den siffran kommer att öka.Under året har vi sett många exempel på hur kulturen fått en helt annan status i organisationerna och blivit ett verktyg för att stärka förtroendet i kriser och där med en fråga för högsta ledning. Förbi är tiden då det endast rörde sig om ett par värderingsord på väggen. Vi kommer att jobba ännu djupare med kultur och värderingar 2020.

Ledarskap/ Självledarskap

Chefer som inte vill utvecklas till ledare har ingen plats i framtidens organisation

  • Allt färre unga människor vill bli chefer. Samtidigt ökar pressen på dem som är chefer i dag. Många har så många som 50 underställda, vilket i princip är en omöjlig uppgift. Därför behöver fler medarbetare leda sig själva.3 av 4 medarbetare vill se ett ökat självledarskap och allt fler organisationer inför någon form av självledarskap. Idag är allt fler stora organisationer och myndigheter igång för att införa självledarskap i delar eller hela organisationen. Men för att det ska fungera måste ledarskapet anpassas. Det kommer att innebära nya arbetsuppgifter så väl som nytt förhållningssätt till ledarskapet. Och helt andra ledarprofiler. Alltså ett ledarskap som handlar om att leda och stötta medarbetare till framgång i sina respektive specialistområden. Det kallar vi för att vara en Enabler. Ungefär hälften av de organisationer som redan infört självledarskap har anpassat ledarskapet, men fler är på gång!

Organisation

2020 är året då avdelningar monteras ned på bred front

  • Arbetslivet är fyllt med chefer som har arbetat hårt i flera år för att nå top management. De är intelligenta, skickliga och har fantastiska resultat i bagaget. Men få av dem kommer att inse att de behöver maka lite på sig för att bolaget ska nå framgång i framtiden. En framgångsrik ledare är en ledare som skapar förutsättningar för självledarskap och där med inte behövs i samma utsträckning som tidigare. Men för att som chef välja att genomföra en omställning till en platt organisation krävs ett enormt mod, för vad ska chefernas roller fyllas med, eller ska de ens fyllas?Ungefär 60 procent av alla organisationer är fortsatt hierarkiskt organiserade. Ändå tycker nästan 80 procent av de nordiska ledarna att hierarkiska organisationer fungerar sämre idag än för 10 år sedan Varför fungerar den sämre? Jo, den bygger på silos, är för långsam och oflexibel, inte tillräckligt innovativ, för långt från kunden. Och det kommer bli svårt att rekrytera nya medarbetare, då de föredrar platta organisationer.

Motivation

Nytt jobb 2020? Aktiveringsagent!

  • Många organisationer står under nästa år inför stora förändringar. Deg kan vara att aktivera en helt ny strategi, ett nytt arbetssätt eller genomföra en kulturell förflyttning. Då behöver vi öka förmågan att mobilisera medarbetarengagemang som drivkraft i förändringen. I en tid då förändringstakten är extrem blir den förmågan affärskritiskt.Vid förändring utmanas den rådande organisationsstrukturen – det vill säga djupt rotade värderingar, relationer, maktbalanser, status, rutiner och vanor. Därför behövs interna Aktiveringsagenter.

Talang

Talent mining – vi letar guld internt

  • Konkurrensen om talangerna är hård men många av våra kunder glömmer bort att kartlägga kompetensen hos de medarbetare som redan finns i bolaget. Det är synd, inte ens 40 procent av medarbetarna upplever att deras kompetens och potential kommer till sin rätt. En outnyttjad guldgruva.Och på sikt är det inte en hållbar lösning att bara rekrytera nytt. Speciellt inte då viss kompetens är nästintill omöjlig att få tag i. Så det gäller att jobba på två fronter. Dels kartlägga intern kompetens och dels vara en attraktiv arbetsgivare.Inte ens de stora bolagen som traditionellt sett haft lätt att attrahera talang kan känna sig trygga längre. När vi går in i 20-talet kommer talanger bry sig allt mer om huruvida bolaget bidrar till en bättre eller sämre värld. De bolag som inte tar frågan på allvar kommer inte längre kunna locka med prestige eller kompensationsprogram. Den 15e november skrev Veckans Affärer  om ett Studentuppror där 32 000 europeiska toppstudenter går ihop för att undvika att söka jobb hos arbetsgivare som inte har en hållbar affärsmodell. Det här visar sig även i Glassdoors årliga lista över de mest populära arbetsgivarna i USA. Hittills har Techbolagen gjort bra ifrån sig med Facebook på förstaplatsen, men i år har de åkt ner till plats 23 och även Google har lämnat tio i topp.

Mångfald och inkludering

Nu både vill och vågar vi vidga normen

  • På en global arbetsmarknad med fler aktiva generationer än tidigare behöver vi tillvarata olikheter. Därför blir mångfald och inkludering viktigare. Det handlar om alltifrån resurseffektivitet, att attrahera talang till hur vi mår på jobbet.Hammer & Hanborg är engagerade i den är frågan på många sätt för vi vill bidra till en positiv utveckling och påverka framtidens professionella liv i rätt riktning. Det är vi lyckligtvis inte ensamma om, och vi ser glädjande nog att det här är en fråga som allt fler prioriterar!

Feedback-kultur

År 2020 vänder vi blicken framåt och ersätter feedback med feedforward

  • Det har under året skrivits om amerikanska tech bolag som tillämpar en speciell feedbackkultur. Den går ut på rigorös, frekvent, genomgripande och ofta kritisk feedback med syfte att sålla agnarna från vetet. Om man inte pallar passar man inte in.Forskning visar dock att negativ feedback, som dessutom ofta upplevs som jobbig att ge och få, inte alls leder till bättre resultat. Snarare tvärtom. Vår spaning är därför att många lämnar den negativa feedbacken bakom sig och tar pepp och positiva tillrop med in i 2020.

Lärande organisation

Vi lägger mer tid på lärande 2020

  • Att utöka takten på lärandet i organisationer ligger i både arbetsgivares och den enskilda medarbetarens intressen. För att organisationen ska hänga med i sin samtid förväntas medarbetare f lägga ner mer tid på lärande för egen del och att dela med sig av sina kunskaper till kollegorna.Många har insett att konstant påfyllning och lärande är en förutsättning för att hålla sig relevant på arbetsmarknaden. Därför blir medarbetares möjlighet för kompetensutveckling och lärande även ett allt vassare verktyg för att attrahera talanger till organisationen.82 procent av medarbetarna menar att de delar med sig av erfarenheter och kunskaper mellan kollegor. Däremot är det bara hälften av de svenska ledarna som uppger att deras arbetsplats är en lärande organisation. Det verkar alltså som att många är bra på att dela kunskap men att färre uttalat jobbar med den kultur och de strukturer som behövs i en lärande organisation. Även om 98 procent av ledarna menar att det är en framgångsfaktor!

Innovation

Innovation avdramatiseras och alla ska med

  • Det är tydligt att innovation är något som engagerar allt fler i organisationen. Och det är nödvändigt om vi ska behålla konkurrenskraften. Innovation inte bara är de stora uppfinningarna utan det dagliga skruvandet och förbättringarna. Spännande nog så menar nordiska ledare att en tredjedel av medarbetarna på något sätt är delaktiga i bolagets innovation. Och 80 procent av medarbetarna känner att de bidrar. Vi märker att det finns många olika definitioner av innovationsarbete, vilket kan göra det svårt att tala om. Vissa organisationer väljer att undvika ord som ”innovationsarbete” eller ”utvecklingsarbete” då de kan skapa oro. De väljer istället att kalla det för förbättringsarbete för att avdramatisera och inte avskräcka medarbetare.

Arbetsplatsen

Mobilitet ger yteffektivitet - kontoren krymper

  • Våra arbetsplatser förändras när vårt arbetssätt förändras. Många av oss har blivit allt mer mobila och merparten arbetar aktivitetsbaserat. Båda delarna är både yteffektiva och tillgodoser olika behov i olika arbete. Därför kommer vi att se mindre kontorsyta 2020.

 

Stort tack till våra kunder och vårt nätverk för värdefulla insikter. Vi ses 2020!