MangfaldMangfald

Diversity & Inclusion Icebreaker

Mångfald är en konkurrensfördel. Grupper med olika perspektiv når bättre resultat och många talanger väljer aktivt bort organisationer utan mångfald. Men det räcker inte med mångfald – utan inkludering har den ingen effekt.

Mangfald Flera DimensionerMangfald Flera Dimensioner

Mångfald en konkurrensfördel

Mångfald leder till bättre ekonomiska resultat, konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Flera studier, bl.a. från McKinsey, visar på sambandet mellan mångfald i företagsledningen och lönsamhet. Men mångfald är en konkurrensfördel i fler perspektiv än så. När affärer blir mer personliga väljer kunder att handla från organisationer med värderingar som liknar de egna. Detsamma gäller medarbetare som vill arbeta hos uppdrags- eller arbetsgivare som har samma värderingar som en själv. Även arbetsgivare söker medarbetare med samma värderingar som bli ambassadörer för varumärket (Kommunikatören 2017).

Att arbeta med mångfald har alltså effekt på både det ekonomiska resultatet och för att locka och behålla både kunder och talanger.

Vad är mångfald?

Eftersom mångfald är en konkurrensfördel vill många organisationer visa att de jobbar med detta. Det är vanligt att se bilder på personer med t.ex. olika etnicitet i företags digitala kanaler. Men mångfald har många fler dimensioner och det är viktigt att inte låta mångfald bara handla om parametrar i den externa dimensionen.

Mångfald består av flera dimensioner

Kärna: Personlighet och beteende

Interna faktorer: ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet osv.

Externa faktorer: geografisk position, inkomst, utbildning, arbetslivserfarenhet, utseende osv.

Organisatoriska faktorer: Ledarroll, grupptillhörighet mm.

Mångfald och inkludering vid rekrytering

Men det räcker inte med mångfald, inte ens då vi tagit hänsyn till alla dimensioner. För att mångfalden ska få effekt måste alla i teamet inkluderas så att de kan och vill bidra.

Hammer & Hanborg tar hänsyn till mångfald och inkludering redan vid rekrytering. Istället för som traditionellt bara titta på utbildning och erfarenhet, vilket riskerar att skapa homogena team och stor risk för exkludering, tittar vi alltid på värderingar, motivation och potential. Allt för att skapa dynamiska grupper med olika perspektiv där alla känner sig inkluderade.

Kom igång med mångfald och inkludering

I workshopen Diversity & Inclusion Icebreaker jobbar vi med att identifiera och synliggöra vad mångfald och inkludering innebär. Workshopen ger kunskap och konkreta aktiviteter för att utveckla arbetet med mångfald och inkludering i er organisation. Hör av dig till Linnea Erikson om du vill veta mer eller boka ett möte!