Value MappingValue Mapping

Value Mapping

En kultur som attraherar rätt personer och får dem att vilja bidra och utvecklas med organisationen är en nyckelfaktor för hållbar kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

"Värderingarna är för många avgörande för hur vi kan trivas i och identifiera oss med en grupp. "

Organisationens förmåga att attrahera och behålla rätt personer blir alltmer avgörande i ett arbetsliv präglat av stor kompetensbrist. En stark kultur är en nyckelfaktor för att attrahera kandidater med matchande värdegrund men även för att behålla talangerna som rekryterats in. Att känna till sin organisationens kulturella DNA, alltså värderingar och arbetssätt är därförgrunden för en hållbar kompetensförsörjning.

Value Mapping är ett sätt att synliggöra vilka värderingar som de viktigaste kulturbärarna gemensamt står för, vilket skapar en karta över organisationens kultur och värderingar. För att få fram en organisations gemensamma värderingar räcker det med att 3-5 kulturbärare svarar på ett digitalt formulär. Ofta formella ledare, men inte nödvändigtvis. Kartläggningen görs med hjälp av ett forskningsbaserat verktyg och omfattar:

Arbetssätt i professionella sammanhang - Vilket arbetssätt föredrar en person i givna situationer? Förståelse för sitt eget och andras föredragna arbetssätt minskar risk för missförstånd när en uppgift ska lösas.

Personliga värderingar - Värderingarna är för många avgörande för hur vi kan trivas i och identifiera oss med en grupp.

Kommunikations- och beteendestil - Här relateras personens grund-beteende (det beteende personen helst antar) till det anpassade beteendet (det beteende personen antar för att passa in i en specifik miljö och kultur).

Resultat: Organisationen får svar på vilka värderingar som formar kulturen och inte bara vilka värderingar som man strävar efter att agera utifrån. Den kunskapen ger goda förutsättningar för organisationen att öka sin självförståelse samt att matcha framtida medarbetare mer effektivt.

Karin Netzell

Karin jobbar med affärsutveckling (CBDO) på Hammer & Hanborg. Karin fokuserar på att undersöka vilka mekanismer som påverkar arbetsmarknaden och hur vi kommer att förhålla oss till arbete i framtiden.

För mer information kontakta Karin!